بسم الله الرحمن الرحیم     mahsulat5 mahsulat6 lifterak2 swp2500 2

لیفتراک سوسانگ:

لیفتراک  برقی لیفتراک دیزلی لیفتراک دوگانه سوز لیفتراک گازی
با ظرفیت 1 تا 10 تن و بیشتر، با ارتفاع بالابری 3 تا 7 متر و نیز انواع تجهیزات جانبی.

ریچتراک و      استاکر برقی سوسانگ: با ظرفیت 900 تا 2500 کیلوگرم     با ارتفاع بالابری 2.5 تا 6 متر.

مطالعه بیشتر...